#704 మరులు మించేరా marulu minchErA

Titleమరులు మించేరాmarulu minchErA
Written Byబాలమురళికృష్ణbAlamuraLikRshNa
Bookhttps://www.karnatik.com/c9018.shtml
రాగం rAgaజంజూటిjanjUTi
తాళం tALaచాపుchApu
పల్లవి pallaviమరులు మించేరా సఖా నిన్ను విడనాడలేరా సఖాmarulu minchErA sakhA ninnu viDanADalErA sakhA
అనుపల్లవి anupallaviవిరిసిన సుమమా కురిసిన వెన్నెల మరల
వచ్చెదనని తరలి పోబోకురా సఖా
virisina sumamA kurisina vennela marala
vaccedanani tarali pObOkurA sakhA
చరణం
charaNam 1
కన్నుల కరవు తీరెను కనినంత నీ రూపు
మిన్నుల విహరించెను మదియానందము సఖా
kannula karavu tIrenu kaninanta nI rUpu
minnula viharincenu madiyAnandamu sakhA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s