#705 మరియాదటే మానినీ mariyAdaTE mAninI

Titleమరియాదటే మానినీmariyAdaTE mAninI
Written Byపట్టాభిరామయ్యpaTTAbhirAmayya
Bookhttps://karnatik.com/c26054.shtml
రాగం rAgaపూర్వికల్యాణిpUrvikalyANi
తాళం tALaదేశాదిdESAdi
పల్లవి pallaviమరియాదటే మానినీ నీకికనుmariyAdaTE mAninI nIkikanu
అనుపల్లవి anupallaviసరిలేని వానితో పరిహాస మాడుటsarilEni vAnitO parihAsa mADuTa
చరణం
charaNam 1
మంచి వాని తీరు నటించి వలపించి పలు
వంచకము యెంచి నిను ముంచి మోదమొందేటి
ఆ పంచ మాపాతకుని వంచనలన్ని జూచి
ఇచ్చించి ఏ వేళయు స్మరించి సఫలించుట
manchi vAni tIru naTinchi valapinchi palu
vanchakamu yenci ninu munchi mOdamondETi
A pancha mApAtakuni vanchanalanni jUchi
ichchinchi E vELayu smarinchi saphalinchuTa
చరణం
charaNam 2
బొట్టు గట్టిన పతిని దిట్లను దిట్టి సదా
గొట్టియది రొష్టులచే కష్ట పడబెట్టి
ప్రేమ కడ్డు జేయుచు తలగొట్టిమ్మను
క్రోధమని అట్టహాసముల పెట్టి అటుపోవుట
boTTu gaTTina patini diTlanu diTTi sadA
goTTiyadi roshTulacE kashTa paDabeTTi
prEma kaDDu jEyuchu talagoTTimmanu
krOdhamani aTTahAsamula peTTi aTupOvuTa
చరణం
charaNam 3
నీలవేణి నీ ప్రతికూలంబులతో వంచి నే
కాలంబును మేలిమితో చాలింపుచునే వేగను
తాళవనేశునితో కోలాహలమై యుండ తపోలీల
కూడ్యాడు దుష్కీలు కొనియాడుట
nIlavENi nI pratikUlambulatO vanchi nE
kAlambunu mElimitO chAlimpuchunE vEganu
tALavanESunitO kOlAhalamai yunDa tapOlIla
kUDyADu dushkIlu koniyADuTa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s