#706 సారెకు మేరగాదటే sAreku mEragAdaTE

Titleసారెకు మేరగాదటేsAreku mEragAdaTE
Written Byపట్టాభిరామయ్యpaTTAbhirAmayya
Bookhttps://karnatik.com/c26065.shtml
రాగం rAgaమధ్యమావతిmadhyamAvati
తాళం tALaదేశాదిdESAdi
పల్లవి pallaviసారెకు మేరగాదటేsAreku mEragAdaTE
అనుపల్లవి anupallaviఆ నార్ల నెదుట నన్ను తూరేది వానికిA nArla neduTa nannu tUrEdi vAniki
చరణం
charaNam 1
కాంతమై రూపుడు నే కాంతమున చెందర వందర
బలవంతమున తొందర విడెము లివ్వ పంతము లాడే
kAntamai rUpuDu nE kAntamuna chendara vandara
balavantamuna tondara viDemu livva pantamu lADE
చరణం
charaNam 2
తాళవన లోలుని నే చాల నెడబాయక మేలిమితో గూడి రతి
నేలింపుచు చాల పది మాలుచు నేనుంటినని బోలు గావించి
tALavana lOluni nE chAla neDabAyaka mElimitO gUDi rati
nElimpuchu chAla padi mAluchu nEnunTinani bOlu gAvinchi

One thought on “#706 సారెకు మేరగాదటే sAreku mEragAdaTE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s