#710 ప్రొద్దు పోయిన proddu pOyina

Titleప్రొద్దు పోయినproddu pOyina
Written Byలలిత నవిలెlalita navile
Bookhttps://www.karnatik.com/c21359.shtml
రాగం rAgaఅభేరిabhEri
తాళం tALaఏకEka
పల్లవి pallaviప్రొద్దు పోయిన రావదేమో నా గోపి కృష్ణుడు
సద్దు మాడదె ఎత్తపోదనో గోపికాది మనోహరం
proddu pOyina rAvadEmO nA gOpi kRshNuDu
saddu mADade ettapOdanO gOpikAdi manOharam
అనుపల్లవి anupallaviకద్దు నోడువననో తవు కట్టిదంతిదె ఎన్న కన్నలి
ముద్దు ముద్దుల మత కెట్క ఎన్ మనం తుడిక్కుదు పారడి
kaddu nODuvananO tavu kaTTidantide enna kannali
muddu muddula mata keTka en manam tuDikkudu pAraDi
చరణం
charaNam 1
నీరజసనాది వందిత వసుదేవజం లలిత గాత్రం
కృష్ణ కృష్ణ గోవింద మురహర దేవకి నందన
నీల మేఘ శ్యామలాంగుని పిలచి వెదకి కలసి
జూచి వేగ రమ్మని చెప్పవే వాని రమ్మని చెప్పవే
nIrajasanAdi vandita vasudEvajam lalita gAtram
kRshNa kRshNa gOvinda murahara dEvaki nandana
nIla mEgha SyAmalAnguni pilachi vedaki kalasi
jUchi vEga rammani cheppavE vAni rammani cheppavE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s