#713 సారమైన sAramaina

TitleసారమైనsAramaina
Written Byస్వాతి తిరునాళ్svAti tirunAL
Bookhttps://karnatik.com/c2634.shtml
రాగం rAgaబేహాగ్ bEhAg
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి pallaviసారమైన మాటలెన్నొ చాలు చాలు రాsAramaina mATalenno chAlu chAlu rA
అనుపల్లవి anupallaviసారసాక్ష మీమెంతో ? సంతోషము మేలుsArasAksha mImentO ? santOshamu mElu
చరణం
charaNam 1
సోముడు దయమాయనేమి సుదతికి మహా భాగ్య
మాయనే కామకోటి సుందర మా భాగ్య మిటులాయనే
sOmuDu dayamAyanEmi sudatiki mahA bhAgya
mAyanE kAmakOTi sundara mA bhAgya miTulAyanE
చరణం
charaNam 2
మనవి వినర సామి నిన్ను నమ్మియున్నాను మరేమి
ఘనుడైన శేషునివై వెలయు శ్రీ పద్మనాభ
manavi vinara sAmi ninnu nammiyunnAnu marEmi
ghanuDaina SEshunivai velayu SrI padmanAbha

One thought on “#713 సారమైన sAramaina

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s