#715 ఇంత పంతమేల inta pantamEla

Titleఇంత పంతమేలinta pantamEla
Written By
Bookగడ్డిభుక్త సీతారాం gaDDibhukta sItArAm
రాగం rAgaభైరవిbhairavi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviఇంత పంతమేల ప్రాణకాంతుడా
అంతరంగుడవని ఆదరించితిని
inta pantamEla prANakAntuDA
antaranguDavani Adarinchitini
చరణం
charaNam 1
చెంత జేరితి కంతు కేళికి రావా
ఇంతలోనె జేరి పంతమాడుటేరా
chenta jEriti kantu kELiki rAvA
intalOne jEri pantamADuTErA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s