#716 విరహము తాళలేనే virahamu tALalEnE

Titleవిరహము తాళలేనేvirahamu tALalEnE
Written By
Bookగడ్డిభుక్త సీతారాంgaDDibhukta sItArAm
రాగం rAgaకాపిkApi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviవిరహము తాళలేనే
వినవె నా సఖియరో
virahamu tALalEnE
vinave nA sakhiyarO
అనుపల్లవి anupallaviఇంత రాత్రి వేళలో నిదుర బోవగ
మోసగించినాడు చెలీ
ముద్దు బెట్టి పోయెనమ్మా
inta rAtri vELalO nidura bOvaga
mOsaginchinADu chelI
muddu beTTi pOyenammA
చరణం
charaNam 1
కాము నన్నొచ్చి నిదుర మోమున
కన్నులకు గానరాడె కలయక పోయెనమ్మ
kAmu nannochchi nidura mOmuna
kannulaku gAnarADe kalayaka pOyenamma

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s