#717 అలవాటు కాలేదురా alavATu kAlEdurA

Titleఅలవాటు కాలేదురాalavATu kAlEdurA
Written By
Bookగడ్డిభుక్త సీతారాంgaDDibhukta sItArAM
రాగం rAgaఅఠాణాaTHANA
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviఅలవాటు కాలేదురా అందుకు బాగalavATu kAlEdurA anduku bAga
అనుపల్లవి anupallaviవగకాడ శ్రీ సింహ నగర రంగేశాvagakADa SrI sim^ha nagara rangESA
చరణం
charaNam 1
మొగ్గ చన్గవ లేత మోవి చెక్కులు తొడలు
అగ్గలంపు సేతల కట్టా యోర్వను సామి
mogga chan&gava lEta mOvi chekkulu toDalu
aggalampu sEtala kaTTA yOrvanu sAmi
చరణం
charaNam 2
వలరాయుని గన్న వాడవనుచు నిన్ను
వలచితిని లేర వయ్యారి సామి
valarAyuni ganna vADavanuchu ninnu
valachitini lEra vayyAri sAmi
చరణం
charaNam 3
ఎగతాళి గాదుర యెంత సేపాయె
వగకాడ శ్రీ సింహ నగర రంగేశా
egatALi gAdura yenta sEpAye
vagakADa SrI sim^ha nagara rangESA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s