#718 నేడేలరా యీ nEDElarA yI

Titleనేడేలరా యీnEDElarA yI
Written By
Bookగడ్డిభుక్త సీతారాంgaDDibhukta sItArAM
రాగం rAgaఅఠాణాaTHANA
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviనేడేలరా యీ జాలము
చాలురా రారా సామి
nEDElarA yI jAlamu
chAlurA rArA sAmi
చరణం
charaNam 1
ఈ లాగున బహు నాళ్ళుగ ప్రేమ లతా బధ్ధులమై
రేయీ పగలూ రతి కేళిలో ఓల లాడుదము
I lAguna bahu nALLuga prEma latA badhdhulamai
rEyI pagalU rati kELilO Ola lADudamu
చరణం
charaNam 2
నిన్న మొదలుగ నొక వన్నెలాడి నిన్ను కను
సన్నలచే బిలచి నట్లు విన్నానురా లేకున్నను
ninna modaluga noka vannelADi ninnu kanu
sannalachE bilachi naTlu vinnAnurA lEkunnanu
చరణం
charaNam 3
అందగత్తె యని మది యందు భ్రమ జెందకురా
డెందము రాయిరా మచ్చు మందులమారి గదా
andagatte yani madi yandu bhrama jendakurA
Dendamu rAyirA machchu mandulamAri gadA
చరణం
charaNam 4
పాలు నీరు బోలి మనమేకమై యెట్లుందిమో ఆ
లీలగా నుందాము శ్రీ లోలా సింహపురి పాలా
pAlu nIru bOli manamEkamai yeTlundimO A
lIlagA nundAmu SrI lOlA sim^hapuri pAlA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s