#722 హా ప్రియా hA priyA

Titleహా ప్రియాhA priyA
Written By
Bookగడ్డిభుక్త సీతారాంgaDDibhukta sItArAM
రాగం rAgaతోడిtODi
తాళం tALaఆదిAdi
Previously Published At92
పల్లవి pallaviహా ప్రియా యని నిను బాసితె యిక
నే ప్రకారము సహింతునే
hA priyA yani ninu bAsite yika
nE prakAramu sahintunE
చరణం
charaNam 1
పాపి మారుడిటు క్రూరుడై పరితాప మొందగ జేసెనే
పాపి బోధనతో నన్నిటు జేయుట న్యాయమా
pApi mAruDiTu krUruDai paritApa mondaga jEsenE
pApi bOdhanatO nanniTu jEyuTa nyAyamA
చరణం
charaNam 2
నిన్న రాత్రి నన్ను గూడిన వన్నెకాడిటు జేసెనే
కన్నె ననక వాడెన్నో చిన్నెల చిన్నబుచ్చె నా మది
ninna rAtri nannu gUDina vannekADiTu jEsenE
kanne nanaka vADennO chinnela chinnabuchche nA madi
చరణం
charaNam 3
మరుకేళి నను గూడినపుడు నేరమే మొనరించె
నేను రసిక రాజవని పాట పాడితే రాపు జేయుట యేల
marukELi nanu gUDinapuDu nEramE monarinche
nEnu rasika rAjavani pATa pADitE rApu jEyuTa yEla

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s