#723 ఇక నేమందు ika nEmandu

Titleఇక నేమందుika nEmandu
Written By
Bookగడ్డిభుక్త సీతారాంgaDDibhukta sItArAM
రాగం rAgaకాంభోజిkAmbhOji
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviఇక నేమందు చెలియా నా సామికి
నామీద యేమో అలుకాయెనె
ika nEmandu cheliyA nA sAmiki
nAmIda yEmO alukAyene
చరణం
charaNam 1
ఏ మాయలాడి తనే మందిడెనో
ప్రేమతో ముద్దులిడుటె మానుకున్నాడే
నే మాటాడితే యేమో మాటాడాకున్నాడే
E mAyalADi tanE mandiDenO
prEmatO mudduliDuTe mAnukunnADE
nE mATADitE yEmO mATADAkunnADE
చరణం
charaNam 2
దిట్టము తోడ నాదు పక్క పూపాన్పు జేర
చేయి బట్టి పిలిచితే ముట్టవద్దనే
ప్రేమతో బాలచంద్ర నాథుడు
నన్నేలి యే నాతి బోధచే నీతి దప్పెనో
diTTamu tODa nAdu pakka pUpAn&pu jEra
chEyi baTTi pilichitE muTTavaddanE
prEmatO bAlachandra nAthuDu
nannEli yE nAti bOdhachE nIti dappenO

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s