#724 అలసిపోతి alasipOti

TitleఅలసిపోతిalasipOti
Written By
Bookగడ్డిభుక్త సీతారాంgaDDibhukta sItArAM
రాగం rAgaకాంభోజిkAmbhOji
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి pallaviఅలసిపోతి వయ్యొ సామి అంతే చాలు నేటి కిక
కలయుటకు కాలము లేదా మరేమి
alasipOti vayyo sAmi antE chAlu nETi kika
kalayuTaku kAlamu lEdA marEmi
అనుపల్లవి anupallaviకులము వారమై యుండగ
కూడిక సతమై యుండగ
తలపనేల సింహ నగర
ధామ శ్రీ రంగధామ
kulamu vAramai yunDaga
kUDika satamai yunDaga
talapanEla sim^ha nagara
dhAma SrI rangadhAma
చరణం
charaNam 1
బలితపు చెమట సోనల తోడ
వాడిన నెమ్మోము క్రొన్దమి తోడ
వెలయు నిట్టూర్పు సెగల తోడ
విరిసి విరియని కన్దొగల తోడ
balitapu chemaTa sOnala tODa
vADina nemmOmu kron&dami tODa
velayu niTTUrpu segala tODa
virisi viriyani kan&dogala tODa
చరణం
charaNam 2
వడకెడు నును నెమ్మేని తోడ
తడబడు మాటల చవి తోడ
అడలు నట్టి పెన్దొడల తోడ
అసురు సురులతో నీ తోడు
vaDakeDu nunu nemmEni tODa
taDabaDu mATala chavi tODa
aDalu naTTi pen&doDala tODa
asuru surulatO nI tODu
చరణం
charaNam 3
కలిగిన దెల్ల నొక నాడు
కడ జేసుకోగా మరునాడు
కళలు జారిపోయె చూడు
నిలుపుము సింహపురవర నేడు
kaligina della noka nADu
kaDa jEsukOgA marunADu
kaLalu jAripOye chUDu
nilupumu sim^hapuravara nEDu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s