#725 అకట మరుపాయె akaTa marupAye

Titleఅకట మరుపాయెakaTa marupAye
Written By
Bookగడ్డిభుక్త సీతారాంgaDDibhukta sItArAM
రాగం rAgaశహనSahana
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviఅకట మరుపాయె నౌర అబ్బురమాయె
అక్కర దెలసి రావైతి వదేమిర
akaTa marupAye naura abburamAye
akkara delasi rAvaiti vadEmira
చరణం
charaNam 1
పక్కబాసి పోవు వేళలో
యెక్కడికి యని చెయి పట్టగ
నిక్కముగ నిదె వత్తునని చని
నిన్న ప్రొద్దుట నుండి కనబడవు
pakkabAsi pOvu vELalO
yekkaDiki yani cheyi paTTaga
nikkamuga nide vattunani chani
ninna prodduTa nunDi kanabaDavu
చరణం
charaNam 2
ఏడాది పండుగ నేడే యని యెంచి
నీ జత ఆశించి అలంకరించితి
జలకంబు లాడి చలువ ధరించితి
కస్తూరి బొట్టు తీరుగ నొనరించితి
EDAdi panDuga nEDE yani yenchi
nI jata ASinchi alankarinchiti
jalakambu lADi chaluva dharinchiti
kastUri boTTu tIruga nonarinchiti
చరణం
charaNam 3
నాడు నాటికి వేడుకల్ బల్
పోడిమిగ చెలువుడ ఆడితివ ఆ వాడవాడల
చెలుల నంపిన లేడు లేడని మరలి వచ్చిరి
పడకటింట మంచి వాసన పన్నీటిని చిలికించితి
nADu nATiki vEDukal bal
pODimiga cheluvuDa ADitiva A vADavADala
chelula nampina lEDu lEDani marali vachchiri
paDakaTinTa manchi vAsana pannITini chilikinchiti
చరణం
charaNam 4
రంగైన పుప్పొడి ముగ్గుల అలరించితి
పాన్పు పైన విడి పువ్వులు పరపించితి
వడివడిగ తెల నాకు ముడుపులు
ముడుపులుగ మడిపించితి
rangaina puppoDi muggula alarinchiti
pAn&pu paina viDi puvvulu parapinchiti
vaDivaDiga tela nAku muDupulu
muDupuluga maDipinchiti
చరణం
charaNam 5
నిడుపుగల యా పూసరులు
గ్రుమ్మడి ముడువ పనిబడి నిడితిని
సతి పతులు మరేనాటి కెడబాయక
యుందురని బల్కినది
niDupugala yA pUsarulu
grummaDi muDuva panibaDi niDitini
sati patulu marEnATi keDabAyaka
yundurani balkinadi
చరణం
charaNam 6
సద్దు సేయక పోతివింక గానిమ్ము తడవు సేయక
పోనీ పోనీ వచ్చితివి నీ పుణ్యమా
రంగడ సూనశరు శర జాలములకే
సొక్కిపోతి నరసింహపుర
saddu sEyaka pOtivinka gAnimmu taDavu sEyaka
pOnI pOnI vachchitivi nI puNyamA
rangaDa sUnaSaru Sara jAlamulakE
sokkipOti narasim^hapura

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s