#726 సమయము మంచిది samayamu manchidi

Titleసమయము మంచిదిsamayamu manchidi
Written By
Bookగడ్డిభుక్త సీతారాంgaDDibhukta sItArAM
రాగం rAgaదర్బారుdarbAru
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviసమయము మంచిదిరా సరసుడా లేచిరారా
సుమ శరు బారికి నే సొక్కితి గదరా
samayamu manchidirA sarasuDA lEcirArA
suma Saru bAriki nE sokkiti gadarA
చరణం
charaNam 1
కోరికలెన్నో మది గోరుచున్న దానరా
మారసుందరా నిన్నేమారను మారనురా
kOrikalennO madi gOruchunna dAnarA
mArasundarA ninnEmAranu mAranurA
చరణం
charaNam 2
ఎన్ని నాళ్ళుగా నిదే నిన్నెలయగ నుంటిరా
వన్నెకాడ నీ సొగసు నే వర్ణించు చుంటిరా
enni nALLugA nidE ninnelayaga nunTirA
vannekADa nI sogasu nE varNinchu chunTirA
చరణం
charaNam 3
ఎమ్మెకాడ గుబ్బ రొమ్మెల్ల నిండెరా
చెమ్మటలు గ్రమ్మెరా సింహ నగరేశ్వరా
emmekADa gubba rommella ninDerA
chemmaTalu grammerA sim^ha nagarESvarA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s