#727 ఇది మేలా idi mElA

Titleఇది మేలాidi mElA
Written By
Bookగడ్డిభుక్త సీతారాంgaDDibhukta sItArAM
రాగం rAgaఅఠాణాaTHANA
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviఇది మేలా నీకిది మేలా సరసుడ మది
భేదమెంచక తెలుపర సుకుమార మనోహర
idi mElA nIkidi mElA sarasuDa madi
bhEdamenchaka telupara sukumAra manOhara
చరణం
charaNam 1
తళుకారు ముద్దు చెక్కుల నే నెలవంక గోరులుంతునా
పలుగంటు సేయ కమ్మగా పయిపయిన ముద్దులుంతునా
taLukAru muddu chekkula nE nelavanka gOruluntunA
paluganTu sEya kammagA payipayina mudduluntunA
చరణం
charaNam 2
తరి రామ మోవి తేనియల్ దగ తీర గ్రోలి కందు నా
చెలువారు మోవి మోవితో నెలకొల్పి యూరకొండునా
tari rAma mOvi tEniyal daga tIra grOli kandu nA
cheluvAru mOvi mOvitO nelakolpi yUrakonDunA
చరణం
charaNam 3
అనువొంద నీ యురముపై మొనగుబ్బ పోతులుంతునా
నును మేను నాదు కౌగిటిని గూర్చి యదుము కొందునా
anuvonda nI yuramupai monagubba pOtuluntunA
nunu mEnu nAdu kaugiTini gUrchi yadumu kondunA
చరణం
charaNam 4
ఉపమాన రహితమైన యా యుపరతి సుఖమ్ము కందునా
కృప గల్గు సింహ పురవరా రంగేశ సమరతి నుందునా
upamAna rahitamaina yA yuparati sukhammu kandunA
kRpa galgu sim^ha puravarA rangESa samarati nundunA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s