#730 దారి జూచు dAri jUchu

Titleదారి జూచుdAri jUchu
Written By
Bookగడ్డిభుక్త సీతారాంgaDDibhukta sItArAM
రాగం rAgaకాంభోజిkAmbhOji
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviదారి జూచుచుంటిరా నీదు
ప్రేమ కోరి వేచి యుంటిర
dAri jUchuchunTirA nIdu
prEma kOri vEchi yunTira
అనుపల్లవి anupallaviఅలరు విల్తుడు శర జాలము లెద కేయ
నిలువ జాలక తల వాకిట నిలచి నే
alaru viltuDu Sara jAlamu leda kEya
niluva jAlaka tala vAkiTa nilachi nE
చరణం
charaNam 1
మల్లెలు మొల్లలు మంచి విరజాజులు
మెల్లగ తెప్పించి మాలలు గూర్చి నే
mallelu mollalu manchi virajAjulu
mellaga teppinchi mAlalu gUrchi nE
చరణం
charaNam 2
వెన్నెల రేయిది మల్లె పూపాన్పున
కళలంటి సొక్కింతువని యెంచి
vennela rEyidi malle pUpAn&puna
kaLalanTi sokkintuvani yenchi
చరణం
charaNam 3
ఉద్యాన వనమున ఉల్లాసముగ నేడు
ఉపరతి సమరతి తేలింప గలవని
udyAna vanamuna ullAsamuga nEDu
uparati samarati tElimpa galavani

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s