#732 సరసుడ నీకిది sarasuDa nIkidi

Titleసరసుడ నీకిదిsarasuDa nIkidi
Written By
Bookగడ్డిభుక్త సీతారాంgaDDibhukta sItArAM
రాగం rAgaఅఠాణాaTHANA
తాళం tALaతిశ్ర ఆదిtiSra Adi
పల్లవి pallaviసరసుడ నీకిది మేర సమయము మంచిది రారాsarasuDa nIkidi mEra samayamu manchidi rArA
చరణం
charaNam 1
రేయి పగలు నీదు రూపము
కనుల కద్దు కొన వలెనని
నిరతము జూచు చుంటిని
నిజముగ ప్రియ సఖ
rEyi pagalu nIdu rUpamu
kanula kaddu kona valenani
niratamu jUchu chunTini
nijamuga priya sakha
చరణం
charaNam 2
నీ కొరకునై నాదు
మేనిపై నాస విడిచి
నీదు మోము గాంచుటెన్నడో
యని మురియు చుంటి
nI korakunai nAdu
mEnipai nAsa viDichi
nIdu mOmu gAnchuTennaDO
yani muriyu chunTi
చరణం
charaNam 3
నా బటువైన గుబ్బలపై
నీదు గోరు లుంతువని
ఎంతో యాస తోడ యెదురు
చూపులు చూచుచుంటి
nA baTuvaina gubbalapai
nIdu gOru luntuvani
entO yAsa tODa yeduru
chUpulu chUchuchunTi
చరణం
charaNam 4
నీదు చల్లని చూపులు
నాపై ప్రసరింప జేయుటకై
నీదు పాద సరోజములకు
మ్రొక్కు లిడుచుంటి నా ప్రియ
nIdu challani chUpulu
nApai prasarimpa jEyuTakai
nIdu pAda sarOjamulaku
mrokku liDuchunTi nA priya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s