#733 వీణ్ పళి సుమక్క vIN pazhi sumakka

Titleవీణ్ పళి సుమక్కvIN pazhi sumakka
Written Byపెరియసామి తూరన్periyasAmi tUran
Bookhttps://www.karnatik.com/c25303.shtml
రాగం rAgaఖమాస్khamAs
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviవీణ్ పళి సుమక్క వేణ్డాం ఎన్ సామి వెళిప్పడ
వందు నీర్ మణమాలై సూడువీర్
vIN pazhi sumakka vENDAm en sAmi veLippaDa
vandu nIr maNamAlai sUDuvIr
అనుపల్లవి anupallaviతేన్ ఎనప్-పేసి ఎన్ చింతై మయంగ సైదీర్
నాన్ ఒరు పేదై ఉం సొల్లైయే నంబినేన్
tEn enap-pEsi en chintai mayanga seidIr
nAn oru pEdai um sollaiyE nambinEn
చరణం
charaNam 1
వేలాయుదం తాంగుం వీరన్ నాన్ ఎంగిరీర్ వీణ్
వార్తై పేసియే వీంబు మడిక్కిరీర్
నాళాగ నాళాగ నంబిక్కై పోగుదయ్యా
నాలు పేర్ అరియ నాణమే ఆగుదే
vElAyudam tAngum vIran nAn engirIr vIN
vArtai pEsiyE vImbu maDikkirIr
nALAga nALAga nambikkai pOgudayyA
nAlu pEr ariya nANamE AgudE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s