#734 కన్ని కళియాద kanni kazhiyAda

Titleకన్ని కళియాదkanni kazhiyAda
Written Byపెరియసామి తూరన్periyasAmi tUran
Bookhttps://www.karnatik.com/c25190.shtml
రాగం rAgaహిందోళhindOLa
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviకన్ని కళియాద కాలత్తిల్ కైయై పిడిత్త నీ తళ్ళవోkanni kazhiyAda kAlattil kaiyai piDitta nI taLLavO
అనుపల్లవి anupallaviమన్నవన్ నానెన్రు సొల్గిరాయ్ మానిలం ఎన్ వడివెంగిరాయ్
ఎన్న ఇరుందాలుం న్యాయమో ఏచ్చుక్కిడందర క్కాలమో
mannavan nAnenru solgirAy mAnilam en vaDivengirAy
enna irundAlum nyAyamO EchchukkiDandara kkAlamO
చరణం
charaNam 1
పన్నగమే అణి కణ్ణుదల్ పంబు సుడర్ వడివానవా
ఎన్నై నీ తళ్ళిడలాగుమో ఎన్రుం ఎన్ నాథన్ నీ యల్లవో
ఉన్నై అరిందు కలందుమే ఒరుమై అడైందిడ వేణ్డినేన్
చెన్ని మలై వంద వేలవా సెన్ కదిరోన్ నిఘర్ మేనియా
pannagamE aNi kaNNudal pambu suDar vaDivAnavA
ennai nI taLLiDalAgumO enrum en nAthan nI yallavO
unnai arindu kalandumE orumai aDaindiDa vENDinEn
chenni malai vanda vElavA sen kadirOn nighar mEniyA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s