#735 మనమలర్ manamalar

Titleమనమలర్manamalar
Written Byతంజావూర్ శంకర అయ్యర్tanjAvUr Sankara ayyar
Bookhttps://karnatik.com/c2954.shtml
రాగం rAgaసురుటిsuruTi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviమనమలర్ అళిత్తు మైయల్ కొణ్డేన్
మయిలుడై మురుగా మాల్ మరుగా
manamalar aLittu maiyal koNDEn
mayiluDai murugA mAl marugA
అనుపల్లవి anupallaviతనదెన్రు అన్నిడం ఇని ఒన్రుం ఇల్లై
దయై పురిందు ఇన్నుం నీ వరవిల్లై
tanadenru anniDam ini onrum illai
dayai purindu innum nI varavillai
చరణం
charaNam 1
ఉనదళగిల్ మయంగి ఉన్మత్తమానేన్
ఉన్ నినైవన్రి వేరొన్రుం కాణేన్
కనవుగళ్ పల కణ్డు కాలం
కళిత్తేన్ కాణలాం ఎన్రు ఏంగి ఇళైత్తేన్
unadazhagil mayangi unmattamAnEn
un ninaivanri vEronrum kANEn
kanavugaL pala kaNDu kAlam
kazhittEn kANalAm enru Engi iLaittEn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s