#736 ఎటువలె వచ్చితివో eTuvale vachchitivO

Titleఎటువలె వచ్చితివోeTuvale vachchitivO
Written Byషాహాజీ మహరాజ్shAhAjI maharAj
Bookజావళి రవళిjAvaLi ravaLi
రాగం rAgaశంకరాభరణంSankarAbharaNam
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviఎటువలె వచ్చితివో ఓ చెలియరొ
చిటుకు పొటుకు మనక చీకటి వేళలొ ఒంటిగాను
eTuvale vachchitivO O cheliyaro
chiTuku poTuku manaka chIkaTi vELalo onTigAnu
అనుపల్లవి anupallaviఇంటివారి నేమరించి ఎవరికి తెలియక
వెంట నెవరు లేక వీధి వెంట కులుకుచును
inTivAri nEmarinchi evariki teliyaka
venTa nevaru lEka vIdhi venTa kulukuchunu
చరణం
charaNam 1
సుదతి త్యాగామృత ఘటేశ్వరుని పొందు కోరి
మద కరేణువలె ముసి ముసి నవ్వుచు
sudati tyAgAmRta ghaTESvaruni pondu kOri
mada karENuvale musi musi navvuchu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s