#737 వ్రతవెతకె vratavetake

Titleవ్రతవెతకెvratavetake
Written ByఆనందదాసAnandadAsa
Bookజావళి రవళిjAvaLi ravaLi
రాగం rAgaబేహాగ్bEhAg
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviవ్రతవెతకె భంగ మాడిదెయో
సుతరను పొందలు నొంతిరె నన్నయ
vratavetake bhanga mADideyO
sutaranu pondalu nontire nannaya
చరణం
charaNam 1
హలవు కాలవు నిన్న దూరదలిద్దరె
ఫలగ నా తిందుహ హాల్ గుడియుత లిద్దరె
కెల కాలకె మక్కళాగువ దెందిరీగలే
కొడువె నెనుత సేరిదె యల్లొ
halavu kAlavu ninna dUradaliddare
phalaga nA tinduha hAl guDiyuta liddare
kela kAlake makkaLAguva dendirIgalE
koDuve nenuta sEride yallo
చరణం
charaNam 2
తిళియద బాలెయు నా నీనాదరె
బలితిహ పురుషను బల్లెనో
ఒలిదరె నీనో దేవనో జగది
ఫలవహదెందను కమలేశ విఠలను
tiLiyada bAleyu nA nInAdare
balitiha purushanu ballenO
olidare nInO dEvanO jagadi
phalavahadendanu kamalESa viThalanu
https://kzclip.com/video/5dA0vewIlFk/journey-with-jaavali-episode-21-vratavetake-bhanga-maadideyo-behag-adi-ananda-dasa.html https://www.youtube.com/watch?v=6R8Sp5n-_94 with abhinaya
https://www.youtube.com/watch?v=5dA0vewIlFk with lyrics and meaning

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s