#738 మందు పెట్టేవంటి mandu peTTEvanTi

Titleమందు పెట్టేవంటిmandu peTTEvanTi
Written Byదేవుడయ్యdEvuDayya
Bookజావళి రవళిjAvaLi ravaLi
రాగం rAgaనాదనామక్రియnAdanAmakriya
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviమందు పెట్టేవంటి ఇందు వదనరా
ముందాలోచించరా
ముందు వెనకాలోచించకుంటె నీవు
మంద మతి యగురా
mandu peTTEvanTi indu vadanarA
mundAlOchincharA
mundu venakAlOchinchakunTe nIvu
manda mati yagurA
చరణం
charaNam 1
కన్ను సైగ జేసి నిన్నాకర్షించి
కన్నులకు కాటుక వేసేదిరా
కన్ను మూసి దానింటికి వెళ్ళితె
కన్న వారె తిట్టెదరురా
kannu saiga jEsi ninnAkarshinchi
kannulaku kATuka vEsEdirA
kannu mUsi dAninTiki veLLite
kanna vAre tiTTedarurA
చరణం
charaNam 2
చన్నుల జూపించి నిను మెప్పించి
సున్నము నీకు పెట్టేనురా
విన్నలేని వారందరికి ఇంక
అన్యాయము ఖచ్చితమురా
channula jUpinchi ninu meppinchi
sunnamu nIku peTTEnurA
vinnalEni vArandariki inka
anyAyamu khachchitamurA
చరణం
charaNam 3
ఆడదాని మాట వేదాంతపు
తేటలని భావించకురా
తోడు నీడుగ వచ్చే ఇల్లాలే మంచి
దేవుడు ఇచ్చిన వరమురా
ADadAni mATa vEdAntapu
tETalani bhAvinchakurA
tODu nIDuga vachchE illAlE manchi
dEvuDu ichchina varamurA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s