#739 మాతు సాకు mAtu sAku

Titleమాతు సాకుmAtu sAku
Written Byఆనంద దాసAnanda dAsa
Bookజావళి రవళిjAvaLi ravaLi
రాగం rAgaనవరస కన్నడnavarasa kannaDa
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviమాతు సాకు మాడెలో ప్రీతి తోరెలొmAtu sAku mADelo prIti tOrelo
అనుపల్లవి anupallaviరాతిరియ సమయదల్లి ప్రీతి సువ స్త్రీయ ఇరలు
మాతనాడి పొత్తు కళె వారెనో మూళ
rAtiriya samayadalli prIti suva strIya iralu
mAtanADi pottu kaLe vArenO mULa
చరణం
charaNam 1
సమయ వ్యర్థ సల్లదొ జాణరిదను బల్లరొ
కమలేశ విఠలన్న స్మరిసువదన్ను బిట్టు
samaya vyartha sallado jANaridanu ballaro
kamalESa viThalanna smarisuvadannu biTTu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s