#740 నిన్ను బాసి ninnu bAsi

Titleనిన్ను బాసిninnu bAsi
Written Byమైసూరు వాసుదేవాచారిmaisUru vAsudEvAchAri
Bookజావళి రవళిjAvaLi ravaLi
రాగం rAgaయదుకుల కాంభోజిyadukula kAmbhOji
తాళం tALaఆదిAdi
Previously Published At381
పల్లవి pallaviనిన్ను బాసి నిమిషమైన
నేనెంటు జీవింతును రామ
ninnu bAsi nimishamaina
nEnenTu jIvintunu rAma
చరణం
charaNam 1
నన్ను విడచుట న్యాయమా నీకు
నా పాలి దేవ వాసుదేవ
nannu viDachuTa nyAyamA nIku
nA pAli dEva vAsudEva
చరణం
charaNam 2
నీ మనసు కరగదేమిరా
నీ పాదములనే నమ్మితిని
nI manasu karagadEmirA
nI pAdamulanE nammitini
చరణం
charaNam 3
కన్న తండ్రి నాపై కరుణ జూపురా
నిన్నే కోరియున్న వాడనురా
kanna tanDri nApai karuNa jUpurA
ninnE kOriyunna vADanurA
Sounds very similar to 381, but not entirely!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s