#741 తోరె సుందరాంగన tOre sundarAngana

Titleతోరె సుందరాంగనtOre sundarAngana
Written Byహుల్లహల్లి రామన్నhullahalli rAmanna
Bookజావళి రవళిjAvaLi ravaLi
రాగం rAgaచెంచురుటిchenchuruTi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviతోరె సుందరాంగన ముఖ (నీ)
తోరె నిన్నె యెన్న కనసొల్ బందన నీ
tOre sundarAngana mukha (nI)
tOre ninne yenna kanasol bandana nI
అనుపల్లవి anupallaviవారిజ కన్గళ రోమ రాజియ పరివారద
భుజగళ కండు గళియ నీ
vArija kan&gaLa rOma rAjiya parivArada
bhujagaLa kanDu gaLiya nI
చరణం
charaNam 1
ఎల్లిహనో ఎంతిహనో తిళియె నా సుళి
పల్లమొగద త్రిణపురి యల్లిహన నీ
ellihanO entihanO tiLiye nA suLi
pallamogada triNapuri yallihana nI
AV Linkhttps://www.youtube.com/watch?v=DZBkZMk6pJw
https://www.youtube.com/watch?v=6ngon7g1sbA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s