#742 సఖియ సుఖవు sakhiya sukhavu

Titleసఖియ సుఖవు
(దశావతార జావళి, నిందా స్తుతి)
sakhiya sukhavu
(daSAvatAra jAvaLi, nindA stuti)
Written Byఆనంద దాసAnanda dAsa
Bookజావళి రవళిjAvaLi ravaLi
రాగం rAgaరాగమాలికrAgamAlika
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviరాగ: ఖమాస్
సఖియ సుఖవు బేకె ఈ రూపకె
ముఖవ నమ్మి ముకురదల్లి నోడి కొళ్ళెలో
rAga: khamAs
sakhiya sukhavu bEke I rUpake
mukhava nammi mukuradalli nODi koLLelO
చరణం
charaNam 1
(మత్స్య & వరాహ)
అధర కధర నీవెనంటు పోదొడె
రదవిల్లద మీన బాయనింతిహుడొ
ముదది వదనవ హదుళవిద హదరె
ముది పందియ వదనవేను చెందవో
(matsya & varAha)
adhara kadhara nIvenanTu pOdoDe
radavillada mIna bAyanintihuDo
mudadi vadanava haduLavida hadare
mudi pandiya vadanavEnu chendavO
చరణం
charaNam 2
రాగ: కాపి
(కూర్మ & నరసింహ)
చెన్నదబ్బిదొడె ఘన్న పాశాణవు
ఘన్న గిరియనెను నోడిదరు నగు
విన్నిలద నరనో నీ సింగనో
rAga: kApi
(kUrma & narasim^ha)
chenna dabbidoDe ghanna pASANavu
ghanna giriyanenu nODidaru nagu
vinnilada naranO nI singanO
చరణం
charaNam 3
రాగ: సురటి
(వామన & పరశురామ)
బాలతనదలె నెలదాసకె గుణ
శీలన తుళిద కాల పొందియెహొ
కాలనంతాయుధవ పిడిది సిక్కిద భూ
పాలర కడికడిద ఒరత నినగె ఈ
rAga: suraTi
(vAmana & paraSurAma)
bAlatanadale neladAsake guNa
SIlana tuLida kAla pondiyeho
kAlanantAyudhava piDidi sikkida bhU
pAlara kaDikaDida orata ninage I
చరణం
charaNam 4
రాగ: సారంగ
(రామ & కృష్ణ)
హెందతియన వర్ణకట్టి దంత క్రూర
గండ నీనెంబొదు చరితవొ
కండ కండ హెంగల హిండనె హొందిహ
భండనొ ధనికెంబుదల్లొ తనకహియె
rAga: sAranga
(rAma & kRshNa)
hendatiyana varNakaTTi danta krUra
ganDa nInembodu charitavo
kanDa kanDa hengala hinDane hondiha
bhanDano dhanikembudallo tanakahiye
చరణం
charaNam 5
రాగ: సింధుభైరవి
(బుధ్ధ & కల్కి)
కత్తలె బెళకెన్నదె భువియళు
బెత్తలె తిరుగువ నీనెత్త దొరకిదెయొ
హత్తిద కుదురెయ హత్తు రూపదల్లి నీ
నెత్తి తొరిద కమలేశ విఠల ప్రియ
rAga: sindhubhairavi
(budhdha & kalki)
kattale beLakennade bhuviyaLu
bettale tiruguva nInetta dorakideyo
hattida kudureya hattu rUpadalli nI
netti torida kamalESa viThala priya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s