#743 సారమైన sAramaina

TitleసారమైనsAramaina
Written Byస్వాతి తిరునాళ్svAti tirunAL
Bookజావళీలు – మోదుగులjAvaLIlu – mOdugula
రాగం rAgaబిహాగ్bihAg
తాళం tALaరూపకrUpaka
Previously Published At713
పల్లవి pallaviసారమైన మాటలంత చాలు చాలురా సామిsAramaina mATalanta chAlu chAlurA sAmi
అనుపల్లవి anupallaviసారసాక్ష మీకెంతో సంతోషము మేలు మేలుsArasAksha mIkentO santOshamu mElu mElu
చరణం
charaNam 1
సోము డుదయ మాయెనే మీ సుదతికి మహా భయ మాయెనే
కామ కోటి సుందరా మా భాగ్య మిటు లాయెనే
sOmu Dudaya mAyenE mI sudatiki mahA bhaya mAyenE
kAma kOTi sundarA mA bhAgya miTu lAyenE
చరణం
charaNam 2
మరునాథుని శర భంగము గావోదూ నీకు మాయందు దయ కానరాద
విరహమైన వారధిలో మునికాయుందానన్నతో
marunAthuni Sara bhangamu gAvOdU nIku mAyandu daya kAnarAda
virahamaina vAradhilO munikAyundAnannatO
చరణం
charaNam 3
మనవి వినర సామి నిన్ను నమ్మియున్నాను మరేమి
ఘనుడైన శేషునిపై వెలయు శ్రీ పద్మనాభ
manavi vinara sAmi ninnu nammiyunnAnu marEmi
ghanuDaina SEshunipai velayu SrI padmanAbha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s