#744 ఇంత మోడి inta mODi

Titleఇంత మోడిinta mODi
Written Byస్వాతి తిరునాళ్svAti tirunAL
Bookజావళీలు – మోదుగులjAvaLIlu – mOdugula
రాగం rAgaకాంభోజిkAmbhOji
తాళం tALaమిశ్ర చాపుmiSra chApu
పల్లవి pallaviఇంత మోడి యాలర నా సామి నన్నేలుకోర వేగమేinta mODi yAlara nA sAmi nannElukOra vEgamE
అనుపల్లవి anupallaviపంతమా నాపై శ్రీ పద్మనాభ సామిpantamA nApai SrI padmanAbha sAmi
చరణం
charaNam 1
అలిగి యుండుటకు అయ్యో ఏమి కారణ మయ్యలూ నా మీదరా
తలిరుబోణులు నీకేమి బోధించిరో తాళరాదు విరహ మీవేళ సామి
aligi yunDuTaku ayyO Emi kAraNa mayyalU nA mIdarA
talirubONulu nIkEmi bOdhinchirO tALarAdu viraha mIvELa sAmi
చరణం
charaNam 2
క్షణము యుగ మాయెనే నాపై నీకు కరుణ లేక పోయెనే
పణతు లందరు నన్ను జూచి నవ్వేరు ప్రాణ నాథుడ నిన్నే నమ్మినాను
kshaNamu yuga mAyenE nApai nIku karuNa lEka pOyenE
paNatu landaru nannu jUchi navvEru prANa nAthuDa ninnE namminAnu
చరణం
charaNam 3
సోము డనల మాయెనే నీతో గూడి సురత సుఖము లేని
కాముని కన్న చక్కని పద్మనాభ కౌగిలించి కలయరా నాసామి
sOmu Danala mAyenE nItO gUDi surata sukhamu lEni
kAmuni kanna chakkani padmanAbha kaugilinchi kalayarA nAsAmi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s