#745 వలపు తాళ valapu tALa

Titleవలపు తాళvalapu tALa
Written Byస్వాతి తిరునాళ్svAti tirunAL
Bookజావళీలు – మోదుగులjAvaLIlu – mOdugula
రాగం rAgaఅఠాణaTHANa
తాళం tALaచాపుchApu
పల్లవి pallaviవలపు తాళ వశమా నా సామికి
చలము సేయ న్యాయమా
valapu tALa vaSamA nA sAmiki
chalamu sEya nyAyamA
అనుపల్లవి anupallaviఅలరు విల్తుని సమానుడౌ శ్రీ పద్మనాభుడు
నెలత ఇపుడు నిన్ను నిరాకరించెనే
alaru viltuni samAnuDau SrI padmanAbhuDu
nelata ipuDu ninnu nirAkarinchenE
చరణం
charaNam 1
చిరుత ప్రాయము నాడే చిగురు బోణి వాని
కరుణా సాగరుడని కలికి చాల నమ్మితి
మరుని బాణము చాత మగువ నా మనసెంతో
పరవశ మాయెనే భాగ్య మిటు లాయెనే
chiruta prAyamu nADE chiguru bONi vAni
karuNA sAgaruDani kaliki chAla nammiti
maruni bANamu chAta maguva nA manasentO
paravaSa mAyenE bhAgya miTu lAyenE
చరణం
charaNam 2
ఇలను నా ప్రాణేశు డే మానినితో గూడి
జలజాక్షి మితి మీరి సరసా లాడు చున్నాడో
పలుమారు నను జూచి పలుకు లాడిన దెల్ల
తెలియ వచ్చెనే ఓ చెలియరో ఈ వేళ
ilanu nA prANESu DE mAninitO gUDi
jalajAkshi miti mIri sarasA lADu chunnADO
palumAru nanu jUchi paluku lADina della
teliya vachchenE O cheliyarO I vELa
చరణం
charaNam 3
సోమ కిరణము చాత సొగసైన నిన్నటి రేయి
రామ రామ నాకు రమణి యుగ మాయెనే
కామకేళిలో నన్ను కలసి యుండిన విభుడు
నా మీద నున్న నెనరు నాతి మరచె నేమో
sOma kiraNamu chAta sogasaina ninnaTi rEyi
rAma rAma nAku ramaNi yuga mAyenE
kAmakELilO nannu kalasi yunDina vibhuDu
nA mIda nunna nenaru nAti marache nEmO
In anupallavi, could it be “nannu nirAkarinchenE”?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s