#747 సొగసు కాడా sogasu kADA

Titleసొగసు కాడాsogasu kADA
Written Byచత్రపురిchatrapuri
Bookజావళీలు – మోదుగులjAvaLIlu – mOdugula
రాగం rAgaకమాసుkamAsu
తాళం tALaఆదిAdi
Previously Posted At96
పల్లవి pallaviసొగసు కాడా నీ వగలు మాని రారాsogasu kADA nI vagalu mAni rArA
చరణం
charaNam 1
తగదురా యిటు సేయా పగతి జాణారాయాtagadurA yiTu sEyA pagati jANArAyA
చరణం
charaNam 2
తుమ్మెద లొక్కాసారి ఝుమ్మ ఝుమ్మని మ్రోయా
సమ్మ దూడయి మరూడమ్ములు నేయ తాళా
tummeda lokkAsAri jhumma jhummani mrOyA
samma dUDayi marUDammulu nEya tALA
చరణం
charaNam 3
చక్కగా కౌగాలించి చెక్కిలీ ముద్దూలిడి
చక్కెరా కెమ్మోవి నొక్క నివ్వరా నేడు
chakkagA kaugAlinchi chekkilI muddUliDi
chakkerA kemmOvi nokka nivvarA nEDu
jAvaLi at 97 has more charaNams

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s