#749 సరగున నిటురారా saraguna niTurArA

Titleసరగున నిటురారాsaraguna niTurArA
Written Byతచ్చూరు శింగరాచార్యులు
Bookజావళీలు – మోదుగులjAvaLIlu – mOdugula
రాగం rAgaయమన్yaman
తాళం tALaతిశ్ర లఘువుtiSra laghuvu
Previously Posted At444
పల్లవి pallaviసరగున నిటురారా మరియాదటరా వినురా
మరుని బారి కోర్వలేక మరులైతిరా సామి నీకు
సరివారలు నవ్వగ జేయుట న్యాయము గాదుర
నే నెఱనమ్మిన దాననురా
saraguna niTurArA mariyAdaTarA vinurA
maruni bAri kOrvalEka marulaitirA sAmi nIku
sarivAralu navvaga jEyuTa nyAyamu gAdura
nE ne~ranammina dAnanurA
చరణం
charaNam 1
బాస లొసగి ఇటు నను నెడబాయ నగునా
నను నెడబాయ నగునా
మోస మెందుకు చేసేవురా మది నెంచర
యీ తనువే నీ సొమ్ముగ చేకొనరా
bAsa losagi iTu nanu neDabAya nagunA
nanu neDabAya nagunA
mOsa menduku chEsEvurA madi nenchara
yI tanuvE nI sommuga chEkonarA
చరణం
charaNam 2
ప్రాణ నాథ రాజగోపాల చలమా రాజగోపాల
మాన మెంచ వదేమిర నా యెడ నేరము లేమిర
నే నిను జూడక తాళనురా
prANa nAtha rAjagOpAla chalamA rAjagOpAla
mAna mencha vadEmira nA yeDa nEramu lEmira
nE ninu jUDaka tALanurA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s