#751 భామరో సామినీ bhAmarO sAminI

Titleభామరో సామినీbhAmarO sAminI
Written Byసంగీతం వెంకట రమణయ్యsangItam venkaTa ramaNayya
Bookజావళీలు – మోదుగులjAvaLIlu – mOdugula
రాగం rAgaభైరవిbhairavi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviభామరో సామినీ బాసి యుండలేనూbhAmarO sAminI bAsi yunDalEnU
చరణం
charaNam 1
యేమని దెల్పుదూ యే చోట నున్నాడో
మమతెందు బోయనో మనుపరో సామికి
yEmani delpudU yE chOTa nunnADO
mamatendu bOyanO manuparO sAmiki
చరణం
charaNam 2
సదయుని ప్రేమా సతమని యుంటినె
సుదతుల పాలాయ చెలియరో నేడూ
sadayuni prEmA satamani yunTine
sudatula pAlAya cheliyarO nEDU
చరణం
charaNam 3
మాటలు మధురము మంగళపురి వాసునికి
యేటి ప్రేమలే యిది యేమని జెపుదు
mATalu madhuramu mangaLapuri vAsuniki
yETi prEmalE yidi yEmani jepudu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s