#753 మాట్లాడరా సామి mATlADarA sAmi

Titleమాట్లాడరా సామిmATlADarA sAmi
Written Byసంగీతం వెంకట రమణయ్యsangItam venkaTa ramaNayya
Bookజావళీలు – మోదుగులjAvaLIlu – mOdugula
రాగం rAgaదేశి తోడిdESi tODi
తాళం tALaఏకEka
పల్లవి pallaviమాట్లాడరా సామి మనసు నిల్వదురాmATlADarA sAmi manasu nilvadurA
అనుపల్లవి anupallaviకుటిలాము మానరా నే కోరి యున్నానురాkuTilAmu mAnarA nE kOri yunnAnurA
చరణం
charaNam 1
కోరిన వ్యాళలో కోర్కె లీడేరదాయె
కరుణ ఇంతైన నాపై తమకు లేదాయగా
kOrina vyALalO kOrke lIDEradAye
karuNa intaina nApai tamaku lEdAyagA
చరణం
charaNam 2
నా సామి నను నీవు నెడబాయకురా
కుసుమ శరములకు కరగి యున్నానురా
nA sAmi nanu nIvu neDabAyakurA
kusuma Saramulaku karagi yunnAnurA
చరణం
charaNam 3
మంగళపురి వాస మనసు దెలిసి నేడు
శృంగార సేకర సొంపుతో నేలరా
mangaLapuri vAsa manasu delisi nEDu
SRngAra sEkara somputO nElarA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s