#755 సామిగా నాపై sAmigA nApai

Titleసామిగా నాపైsAmigA nApai
Written Byసంగీతం వెంకట రమణయ్యsangItam venkaTa ramaNayya
Bookజావళీలు – మోదుగులjAvaLIlu – mOdugula
రాగం rAgaదేశి కాపిdESi kApi
తాళం tALaఏకEka
పల్లవి pallaviసామిగా నాపై చాలుర మోహముsAmigA nApai chAlura mOhamu
చరణం
charaNam 1
మట్టు దెలిసెను లేరా మాయకాడ అవురా
మాటలు చాలుర మొగవాడ వైతివి
maTTu delisenu lErA mAyakADa avurA
mATalu chAlura mogavADa vaitivi
చరణం
charaNam 2
మాయదారికి నీవు మరులైతి వేమిరా
ఆయలేర దెలిశా అవుర బాగాయ
mAyadAriki nIvu marulaiti vEmirA
AyalEra deliSA avura bAgAya
చరణం
charaNam 3
మంగళపురి వాస మమతెందు బోయర
మంగళాంగిని గూడిన మోహమెటు బోయర
mangaLapuri vAsa mamatendu bOyara
mangaLAngini gUDina mOhameTu bOyara

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s