#756 వాని పొందు vAni pondu

Titleవాని పొందుvAni pondu
Written Byసంగీతం వెంకట రమణయ్యsangItam venkaTa ramaNayya
Bookజావళీలు – మోదుగులjAvaLIlu – mOdugula
రాగం rAgaదేశి కాపిdESi kApi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviవాని పొందు చాలునే వనజాక్షిరో నేడుvAni pondu chAlunE vanajAkshirO nEDu
చరణం
charaNam 1
సరసుడనుచు నేను సరస మాడితి గాని
సారసాక్షుల తోను సరసము పెంచను
sarasuDanuchu nEnu sarasa mADiti gAni
sArasAkshula tOnu sarasamu penchanu
చరణం
charaNam 2
సదయు డనుచు నేను సకియ కోరితి గాని
సుదతుల పాలాయ చెలియ నేనేమి సేతు
sadayu Danuchu nEnu sakiya kOriti gAni
sudatula pAlAya cheliya nEnEmi sEtu
చరణం
charaNam 3
ప్రేమ మరచె నేడు మంగళపురి వాసుడు
ఆ మగువ పొందు జేరీ మమతలు మరచెను
prEma marache nEDu mangaLapuri vAsuDu
A maguva pondu jErI mamatalu marachenu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s