#758 చాలుర నీ పొందు chAlura nI pondu

Titleచాలుర నీ పొందుchAlura nI pondu
Written Byసంగీతం వెంకట రమణయ్యsangItam venkaTa ramaNayya
Bookజావళీలు – మోదుగులjAvaLIlu – mOdugula
రాగం rAgaమాయామాళవ గౌళmAyAmALava gauLa
తాళం tALaఏకEka
పల్లవి pallaviచాలుర నీ పొందు సరసిజ నయన
చాలు చాలు యింక సామిగ వినరా
chAlura nI pondu sarasija nayana
chAlu chAlu yinka sAmiga vinarA
చరణం
charaNam 1
వేడుకొని అది వేగామె పిలచితె
మోది జేసి యిందు మోహనాంగిని గూడితివి
vEDukoni adi vEgAme pilachite
mOdi jEsi yindu mOhanAngini gUDitivi
చరణం
charaNam 2
యంతని వినవింతు పంతము యాలరా
కాంతుడ నీ పొందు చింతకు లోనైతి
yantani vinavintu pantamu yAlarA
kAntuDa nI pondu chintaku lOnaiti
చరణం
charaNam 3
ముచ్చు వగలు దాచు మంగళపురి వాస
మోసము జేసుట మేరగాదు పోరా
muchchu vagalu dAchu mangaLapuri vAsa
mOsamu jEsuTa mEragAdu pOrA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s