#759 పిలచితె నేను pilachite nEnu

Titleపిలచితె నేనుpilachite nEnu
Written Byసంగీతం వెంకట రమణయ్యsangItam venkaTa ramaNayya
Bookజావళీలు – మోదుగులjAvaLIlu – mOdugula
రాగం rAgaపూర్వీ కల్యాణిpUrvI kalyANi
తాళం tALaరూపకrUpaka
Previously Published At392
పల్లవి pallaviపిలచితె నేను బల్కవేమి దేమిరాpilachite nEnu balkavEmi dEmirA
అనుపల్లవి anupallaviకాని దాని మాట వినీ కరుణ మరచె దేమిరాkAni dAni mATa vinI karuNa marache dEmirA
చరణం
charaNam 1
మంచి వాడవని నేను మరులైతిని గదరా
కొంచ కాడ అవులేరా కోర్కె దీరదాయా
manchi vADavani nEnu marulaitini gadarA
koncha kADa avulErA kOrke dIradAyA
చరణం
charaNam 2
మనసు తెలియకను మగువ పొందు జేరితివి
కనికర మింతైన లేక కలసిట్లు జేసితివి
manasu teliyakanu maguva pondu jEritivi
kanikara mintaina lEka kalasiTlu jEsitivi
చరణం
charaNam 3
మారుని బారికి మనసు సైరిసదాయ
మరచేది న్యాయమా మంగళపురి శ్రీనివాస
mAruni bAriki manasu sairisadAya
marachEdi nyAyamA mangaLapuri SrInivAsa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s