#761 మోహనాకార యని mOhanAkAra yani

Titleమోహనాకార యనిmOhanAkAra yani
Written Byసంగీతం వెంకట రమణయ్యsangItam venkaTa ramaNayya
Bookజావళీలు – మోదుగులjAvaLIlu – mOdugula
రాగం rAgaదేశి తోడిdESi tODi
తాళం tALaఏకEka
పల్లవి pallaviమోహనాకార యని మనవి జేసిన రాడేmOhanAkAra yani manavi jEsina rADE
అనుపల్లవి anupallaviమోహమెటు దీరును మగువ నే తాళానుmOhameTu dIrunu maguva nE tALAnu
చరణం
charaNam 1
మనవి జేసుకు పోతె మోమోర జేసేను
మన్నాన జేసేది మగువరొ తగునా
manavi jEsuku pOte mOmOra jEsEnu
mannAna jEsEdi maguvaro tagunA
చరణం
charaNam 2
నా సామినీ బాసీ నే తాళలేను
నా సరివారిలో నను చౌక జేసెను
nA sAminI bAsI nE tALalEnu
nA sarivArilO nanu chauka jEsenu
చరణం
charaNam 3
రాతిరి నను గూడీ రాడాయ నేడు
నాతిని జేరి నను మరచె నేడు
rAtiri nanu gUDI rADAya nEDu
nAtini jEri nanu marache nEDu
చరణం
charaNam 4
సరసూడు లేని ఈ సొగసేలనె మనకు
ఓర్వజాలను సామి ఇందు రాడాయనె
sarasUDu lEni I sogasElane manaku
OrvajAlanu sAmi indu rADAyane
చరణం
charaNam 5
కాయజు కేళిలో కలియుట సమయము
మాయకాడె వాడు మంగళపురి వాసుడు
kAyaju kELilO kaliyuTa samayamu
mAyakADe vADu mangaLapuri vAsuDu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s