#763 మనసెట్ల సైరింతు manaseTla sairintu

Titleమనసెట్ల సైరింతుmanaseTla sairintu
Written Byసంగీతం వెంకట రమణయ్యsangItam venkaTa ramaNayya
Bookజావళీలు – మోదుగులjAvaLIlu – mOdugula
రాగం rAgaబేహాగ్bEhAg
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి pallaviమనసెట్ల సైరింతు మద గజ గామినీmanaseTla sairintu mada gaja gAminI
అనుపల్లవి anupallaviపణతిరొ నా సామిని పిలువావె మానినీpaNatiro nA sAmini piluvAve mAninI
చరణం
charaNam 1
విరహ మెచ్చి ప్రాయము వ్యర్థమాయను నేడు
మరుని శరములకు మగువరొ తాళజాలరా
viraha mechchi prAyamu vyarthamAyanu nEDu
maruni Saramulaku maguvaro tALajAlarA
చరణం
charaNam 2
పంచబాణుడు వచ్చె నేడు ప్రాణ నాథుడు రాడాయ
వంచ న్యాలనే సామికి వారిజాక్షి పిలువావె
panchabANuDu vachche nEDu prANa nAthuDu rADAya
vancha nyAlanE sAmiki vArijAkshi piluvAve
చరణం
charaNam 3
మరచి పోయి నాడేమో మంగళపురి వాసుడు
సరస మాడుటకు సఖియరొ తోడి త్యావె
marachi pOyi nADEmO mangaLapuri vAsuDu
sarasa mADuTaku sakhiyaro tODi tyAve

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s