#765 కమలాక్షి వేగమె kamalAkshi vEgame

Titleకమలాక్షి వేగమెkamalAkshi vEgame
Written Byసంగీతం వెంకట రమణయ్యsangItam venkaTa ramaNayya
Bookజావళీలు – మోదుగులjAvaLIlu – mOdugula
రాగం rAgaఖరహరప్రియkharaharapriya
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి pallaviకమలాక్షి వేగమె కాంతుని తోడి త్యావేkamalAkshi vEgame kAntuni tODi tyAvE
చరణం
charaNam 1
మనసు నిలువదాయ మద గజ గామిని
నేనింత సైరిస లేను నారీమణి పిలువవే
manasu niluvadAya mada gaja gAmini
nEninta sairisa lEnu nArImaNi piluvavE
చరణం
charaNam 2
నా ప్రాణనాథుడు నన్నెడబాసె నేడు
నా ప్రాప్తి కేమనవచ్చు నాగావేణి రమ్మనవే
nA prANanAthuDu nanneDabAse nEDu
nA prApti kEmanavachchu nAgAvENi rammanavE
చరణం
charaNam 3
మనసిందు లేదాయ మంగళపురి వాసునికి
నిన్నటి వ్యాళ నుంచి నిదుర కంటికి రాదాయ
manasindu lEdAya mangaLapuri vAsuniki
ninnaTi vyALa nunchi nidura kanTiki rAdAya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s