#768 సఖియా తోడి త్యావె sakhiyA tODi tyAve

Titleసఖియా తోడి త్యావెsakhiyA tODi tyAve
Written Byసంగీతం వెంకట రమణయ్యsangItam venkaTa ramaNayya
Bookజావళీలు – మోదుగులjAvaLIlu – mOdugula
రాగం rAgaకానడkAnaDa
తాళం tALaఏకEka
పల్లవి pallaviసఖియా తోడి త్యావెsakhiyA tODi tyAve
అనుపల్లవి anupallaviసుఖమిందు లేదాయ సుదతిరో యీవ్యాళsukhamindu lEdAya sudatirO yIvyALa
చరణం
charaNam 1
ప్రేమ మరచె నేడు ప్రియమింత లేదాయ
తామస మ్యాలనె తరుణిరో పోవె
prEma marache nEDu priyaminta lEdAya
tAmasa myAlane taruNirO pOve
చరణం
charaNam 2
మనసిందు లేదాయ ముదితారో వానికి
వనజాక్షి సతమ వలపదీ కొన్నాళ్ళు
manasindu lEdAya muditArO vAniki
vanajAkshi satama valapadI konnALLu
చరణం
charaNam 3
కరుణ యింతైన నాపై కడకు లేదాయ
వర మంగళపురి వాసుడు వనితల పాలాయ
karuNa yintaina nApai kaDaku lEdAya
vara mangaLapuri vAsuDu vanitala pAlAya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s