#770 పిలచితే రాడాయా pilachitE rADAyA

Titleపిలచితే రాడాయాpilachitE rADAyA
Written Byసంగీతం వెంకట రమణయ్యsangItam venkaTa ramaNayya
Bookజావళీలు – మోదుగులjAvaLIlu – mOdugula
రాగం rAgaఖరహరప్రియkharaharapriya
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviపిలచితే రాడాయా చెలియరో నేడూpilachitE rADAyA cheliyarO nEDU
అనుపల్లవి anupallaviవలపెటు దాతునె వోర్వజాలను నేvalapeTu dAtune vOrvajAlanu nE
చరణం
charaNam 1
కలికిరో సామికి కరుణెందు బోయెనె
తలచి తాళగ లేనె తరుణిరొ యీవ్యాళ
kalikirO sAmiki karuNendu bOyene
talachi tALaga lEne taruNiro yIvyALa
చరణం
charaNam 2
సరసుని ప్రేమా సతమని యుంటినె
సరస మింకేటికే చాల మనకేలనె
sarasuni prEmA satamani yunTine
sarasa minkETikE chAla manakElane
చరణం
charaNam 3
మంగళ పురి వాసునికి మాట సైస దాయగా
మంగళాంగి నాపై మోహమెటు బోయెనే
mangaLa puri vAsuniki mATa saisa dAyagA
mangaLAngi nApai mOhameTu bOyenE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s