#771 ఏమిరా చలమేలరా EmirA chalamElarA

Titleఏమిరా చలమేలరాEmirA chalamElarA
Written Byసంగీతం వెంకట రమణయ్యsangItam venkaTa ramaNayya
Bookజావళీలు – మోదుగులjAvaLIlu – mOdugula
రాగం rAgaధేనుకdhEnuka
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviఏమిరా చలమేలరా యింతైన దయ లేదెEmirA chalamElarA yintaina daya lEde
చరణం
charaNam 1
వలపెటు దాతును వోర్వను యీ వ్యాళ
సలసిన రీతి దెలిసి కోరి యున్నానురా
valapeTu dAtunu vOrvanu yI vyALa
salasina rIti delisi kOri yunnAnurA
చరణం
charaNam 2
మోమేల జూడవు మనసిందు లేదాయ
కాముని బారికి కరగి యున్నానురా
mOmEla jUDavu manasindu lEdAya
kAmuni bAriki karagi yunnAnurA
చరణం
charaNam 3
మును నన్నేలిన మంగళ పురి వాస
కనికర మెందు బోయ కోప మెందుకురా
munu nannElina mangaLa puri vAsa
kanikara mendu bOya kOpa mendukurA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s