#772 సరోజాక్షిరొ sarOjAkshiro

Titleసరోజాక్షిరొsarOjAkshiro
Written Byసంగీతం వెంకట రమణయ్యsangItam venkaTa ramaNayya
Bookజావళీలు – మోదుగులjAvaLIlu – mOdugula
రాగం rAgaపూర్వీ కల్యాణిpUrvI kalyANi
తాళం tALaచాపుchApu
పల్లవి pallaviసరోజాక్షిరొ నా మాట సైసదాయ
సామీ రాడాయ యింకేమి నే జేతూనే
sarOjAkshiro nA mATa saisadAya
sAmI rADAya yinkEmi nE jEtUnE
చరణం
charaNam 1
సదా యుడవని చాలా నమ్మియుంటి
మదావతిరో నేడేల రాడాయనె
sadA yuDavani chAlA nammiyunTi
madAvatirO nEDEla rADAyane
చరణం
charaNam 2
చేరా వచ్చీ మును జేసిన చెలిమి
కోరితిని గాని కోర్కె దీరదాయ
chErA vachchI munu jEsina chelimi
kOritini gAni kOrke dIradAya
చరణం
charaNam 3
కరుణెందు బోయెనో మరువలేనే నేడు
కారణ మేమి కలికిరో యీవేళ
karuNendu bOyenO maruvalEnE nEDu
kAraNa mEmi kalikirO yIvELa
చరణం
charaNam 4
వెలదీరొ అలనాడు వుపరతి వేళలో
కలసిన రీతెల్ల కలికి నే మరువాను
veladIro alanADu vuparati vELalO
kalasina rItella kaliki nE maruvAnu
చరణం
charaNam 5
ప్రేమ మరచానే యేమి సేతు నేను
మోము జూడడె మంగాళ పురీశుడు
prEma marachAnE yEmi sEtu nEnu
mOmu jUDaDe mangALa purISuDu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s