#774 స్వామిని రమ్మనవే svAmini rammanavE

Titleస్వామిని రమ్మనవేsvAmini rammanavE
Written Byవింజమూరి వరదరాజయ్యంగారుviMjamUri varadarAjayyangAru
Bookజావళీలు – మోదుగులjAvaLIlu – mOdugula
రాగం rAgaభవప్రియbhavapriya
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviస్వామిని రమ్మనవే సఖిరో కృష్ణ
ఏమో మాటలాడి పర భామను చేరబోయిన
svAmini rammanavE sakhirO kRshNa
EmO mATalADi para bhAmanu chErabOyina
చరణం
charaNam 1
నా సరసకు వచ్చిన సౌఖ్యము
నే మరువజాలనే
సతతము నే నతనినే స్మరింతు
నిరతము నా వరదరాజ స్వామిని
ఇతరుల గూడ వద్దని
nA sarasaku vachchina saukhyamu
nE maruvajAlanE
satatamu nE nataninE smarintu
niratamu nA varadarAja svAmini
itarula gUDa vaddani

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s