#775 మరులు మించేనే marulu minchEnE

Titleమరులు మించేనేmarulu minchEnE
Written Byమంగళంపల్లి బాలమురళీకృష్ణmangaLampalli bAlamuraLIkRshNa
Bookజావళీలు – మోదుగులjAvaLIlu – mOdugula
రాగం rAgaచెంచురుటిchenchuruTi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviమరులు కొన్నానే సఖీ నిను
విడనాడగ లేనే సఖీ
marulu konnAnE sakhI ninu
viDanADaga lEnE sakhI
అనుపల్లవి anupallaviవిరసిన సుమమా కురిసినా వెన్నెలా
మరల వచ్చెదనని తరలి పోబోకే సఖీ
virasina sumamA kurisinA vennelA
marala vachchedanani tarali pObOkE sakhI
చరణం
charaNam 1
కన్నుల కరవు తీరెను కనినంత నీరూపు
మిన్నుల విహరించేను మది ఆనందము సఖీ
kannula karavu tIrenu kaninanta nIrUpu
minnula viharinchEnu madi Anandamu sakhI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s