#776 రారా మా యింటికి rArA mA yinTiki

Titleరారా మా యింటికిrArA mA yinTiki
Written Byతెల్లాకుల వెంకటేశ్వర గుప్తtellAkula VenkaTESvara gupta
Bookజావళీలు – మోదుగులjAvaLIlu – mOdugula
రాగం rAgaశహనSahana
తాళం tALaచాపుchApu
పల్లవి pallaviరారా మా యింటికి రయమున గోపాలా
బాలుడవని నిన్ను చాలగా నమ్మితీ
rArA mA yinTiki rayamuna gOpAlA
bAluDavani ninnu chAlagA nammitI
అనుపల్లవి anupallaviఎంతని వేడినా పంతమేలరా నాపై
దంతీ రక్షక నాదు చెంతకు జేరగా
entani vEDinA pantamElarA nApai
dantI rakshaka nAdu chentaku jEragA
చరణం
charaNam 1
మల్లె పువ్వులు ఇవిగో కొల్లగ యీ రేయి
చల్లని మారుత మెల్ల వీచుచు నుండే
వల్ల జేసుక రారా పల్లవాధరి గోరి
సలలితముగా మురళీ సరళీ జూపుదు గాని
malle puvvulu ivigO kollaga yI rEyi
challani mAruta mella vIchuchu nunDE
valla jEsuka rArA pallavAdhari gOri
salalitamugA muraLI saraLI jUpudu gAni
చరణం
charaNam 2
అత్తా గారున్నారు కత్తీ వంటిది నా అత్తా గారున్నారు
కత్తీ వంటిదిరా చిత్తాము నిల్వాదు చెల్వుడా
నిను జూడ పంకజ ముఖులతో పంకాలు బలికేవు
బింక మేలర వేంకటేశ వరద నేడే
attA gArunnAru kattI vanTidi nA attA gArunnAru
kattI vanTidirA chittAmu nilvAdu chelvuDA
ninu jUDa pankaja mukhulatO pankAlu balikEvu
binka mElara vEnkaTESa varada nEDE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s