#777 ఎరుక లేని eruka lEni

Titleఎరుక లేనిeruka lEni
Written Byభూసురపల్లి వేంకటేశ్వర్లుbhUsurapalli vEnkaTESvarlu
Bookజావళీలు – మోదుగులjAvaLIlu – mOdugula
రాగం rAgaఖమాస్khamAs
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviఎరుక లేని వారు నాపై ఏమి చెప్పిరో గానిeruka lEni vAru nApai Emi cheppirO gAni
అనుపల్లవి anupallaviఎంత ఎదురు చూచిననూ ఏలా దయ రాకపోయెenta eduru chUchinanU ElA daya rAkapOye
చరణం
charaNam 1
అతని చేరి మనసంతా ఆనంద చేతన మయె
అతని కోరి జీవితమ్ము అడవి గాచు వెన్నెలాయె
atani chEri manasantA Ananda chEtana maye
atani kOri jIvitammu aDavi gAchu vennelAye
చరణం
charaNam 2
ఎవరి యింట చేరెనో ఎవరి ఎడద దాగెనో
అతనికి అందరు గానీ నాకు మాత్ర మతడొకడే
evari yinTa chErenO evari eDada dAgenO
ataniki andaru gAnI nAku mAtra mataDokaDE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s