#779 ఇది మరియాద idi mariyAda

Titleఇది మరియాదidi mariyAda
Written By
Bookజావళీలు – మోదుగులjAvaLIlu – mOdugula
రాగం rAgaధన్యాసిdhanyAsi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviఇది మరియాద గాదటే
సరోజ ముఖిరో దూరేటి వారికి
idi mariyAda gAdaTE
sarOja mukhirO dUrETi vAriki
అనుపల్లవి anupallaviసదయుడు నాతో సదా సరసము లాడినది
మరియాద గాదటే
sadayuDu nAtO sadA sarasamu lADinadi
mariyAda gAdaTE
చరణం
charaNam 1
కాంత మదమంత మిదే వింత మాట లాడుచును
ఇంతులెల్ల గూడి నాపై పూబంతులు వేసినది
kAnta madamanta midE vinta mATa lADuchunu
intulella gUDi nApai pUbantulu vEsinadi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s